فاصله اقلیدسی

پرسش

سلام. برای بدست فاصله اقلیدوسی در متلب از چه دستوری باید استفاده کرد؟

4

پاسخ ( 1 )

  1. فاصله اقلیدسی بین این دو نقطه به صورت زیر قابل محاسبه است: 
    distance = sqrt( ((x1 - y1) ^ 2) + ((x2 - y2) ^ 2) )
     

    بهترین پاسخ

پاسخی بنویسید